CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HÌNH THỨC VLVH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 216a/QĐ-YDC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam)

Tên ngành, nghề: Quản trị kinh doanh

Mã ngành, nghề: 6340114

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 24 tháng

  1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

–  Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

– Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về tự nhiên, văn hóa, xã hội liên quan đến quản trị kinh doanh, những kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh.

– Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu trong thực hành quản trị kinh doanh.

1.2. Mục tiêu cụ thể:   

  1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+Nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế xã hội và quản trị kinh doanh

+Kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong doanh nghiệp như hoạch định, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị Marketing… cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc tư duy và ra quyết định.

+Hiểu biết sâu sắc về hoạt động nghiệp vụ trong các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực.

+ Hiểu biết về chính trị và giáo dục quốc phòng phù hợp với  đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà Nước.

– Kỹ năng

+Phân tích, xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách phát triển doanh .

+Tổ chức và điều hành các công việc trong các lĩnh và các hoạt động chức năng như tài chính, nhân sự, Marketing của các doanh nghiệp .

+ Phối hợp các hoạt động của các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp.

+ Giao tiếp và giải quyết công việc bằng ngoại ngữ với trình độ tiếng Anh B

+ Giao tiếp tốt trong môi trường làm việc tập thể.

+ Độc lập nghiên cứu các vấn đề quản trị, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

+Sử dụng tin học trong giải quyết công việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh.

  1. Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp ở nhiều vị trí khác nhau: từ đại diện bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, nhà quản trị bán hàng, nhà quản trị thương hiệu, nhà quản trị quảng cáo và truyền thông marketing (PR), tổ chức các chương trình, sự kiện; chuyên viên phân tích tài chính, quản lý sản xuất, quản lý kho bãi, kế toán viên, hướng dẫn viên du lịch, tổ chức, điều hành các tour du lịch, quản lý nhà hàng, khách sạn… đến các nhà quản trị doanh nghiệp: Giám đốc, tổng giám đốc, giám đốc sản xuất, giám đốc tài chính, giám đốc kinh doanh, giám đốc dự án… hoặc có thể sử dụng những kiến thức, kỹ năng đã được rèn luyện để có thể tự khởi nghiệp, tạo lập doanh nghiệp với những ý tưởng sáng tạo hay sở thích của mình.

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học, mô đun:      40

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 83 Tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 300 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1230 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 552 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 978 giờ

  1. Nội dung chương trình:
Mã MH/MĐ Môn mô đun/ môn học Số TC Thời gian học tập (giờ) Ghi chú
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/Kiểm tra
I. CÁC MÔN HỌC, MODUL CHUNG 13 300 116 169 15  
MH01 Chính trị 3 75 41 29 5  
MH02 Pháp luật 2 30 18 10 2  
MH03 Tin học 3 75 15 58 2  
MH04 Ngoại ngữ (Anh văn) 5 120 42 72 6  
II. CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN 70 1230 436 718 76  
II.1. CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ 17 285 89 176 20  
 MĐ05 Kỹ năng mềm 1 2 30 10 18 2  
 MĐ06 Kỹ năng mềm 2 2 30 10 18 2  
 MĐ07 Tin học chuyên ngành 2 30 10 18 2  
 MĐ08 Toán Ứng dụng 2 30 12 14 4  
 MĐ09 Đạo đức Nghề nghiệp 2 30 10 18 2  
 MĐ10 Phương pháp nghiên cứu KH 2 30 10 18 2  
 MĐ11 Marketing căn bản 2 30 12 14 4  
 MĐ12 Anh văn chuyên ngành 3 75 15 58 2  
II.2 CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN 47 855 308 497 50  
MĐ13 Luật kinh tế 2 30 15 13 2  
MĐ14 Kinh tế vi mô 3 45 20 21 4  
MĐ15 Kinh tế vĩ mô 2 30 15 13 2  
MĐ16 Quản trị học 2 30 15 13 2  
MĐ17 Tài chính doanh nghiệp 3 45 21 20 4  
MĐ18 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 30 15 13 2  
MĐ19 Nguyên lý kế toán 3 45 21 20 4  
MĐ20 Quản trị doanh nghiệp 3 45 21 20 4  
MĐ21 Thống kê doanh nghiệp 2 30 13 13 4  
MĐ22 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 30 13 13 4  
MĐ23 Quản trị nguồn nhân lực 3 45 25 18 2  
MĐ24 Quản trị tài chính 3 45 25 18 2  
MĐ25 Quản trị doanh nghiệp sản xuất 3 45 25 18 2  
MĐ26 Quản trị chiến lược 3 45 25 18 2  
MĐ27 Tổ chức sự kiện 2 30 12 14 4  
MĐ28 Quản trị Marketing 2 30 12 14 4  
MĐ29 Kế toán quản trị 2 30 15 13 2  
  Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225  0  
II.3. CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN (6tc) 6 90 39 45 6  
MĐ30 Kinh tế bảo hiểm 2 30 13 15 2  
MĐ31 Kinh tế quốc tế 2 30 13 15 2  
MĐ32 Thị trường chứng khoán 2 30 13 15 2  
MĐ33 Nghiên cứu Marketing 2 30 13 15 2  
MĐ34 Kênh phân phối và bán hàng 2 30 13 15 2  
MĐ35 Quản trị dự án đầu tư 2 30 13 15 2  
MĐ36 Thanh toán quốc tế 2 30 13 15 2  
MĐ37 Thuế 2 30 13 15 2  
MĐ38 Quản trị chất lượng 2 30 13 15 2  
MĐ39 Nghiệp vụ KD XNK 2 30 13 15 2  
MĐ40 Thương mại điện tử 2 30 13 15 2  
  TỔNG CỘNG 83 1530 552 887 91  

 

  1. Hướng dẫn thực hiện chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động ngoại khóa

Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường có thể:

+ Trước khi đi thực tập tại các đơn vị, doanh nghiệp sinh viên được thực hành mô phỏng, thực tế doanh nghiệp, trao đổi chuyên gia thông qua hội thảo, diễn đàn, gặp mặt,…;

+ Sinh viên có thể tham gia các cuộc thi phù hợp với ngành nghề và sở thích;

– Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian chính khóa như sau:

STT Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ, 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hóa, văn nghệ:

– Qua các phương tiện thông tin đại chúng

– Sinh hoạt tập thể

 

Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ

3 Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Tất cả các ngày  trong tuần (trừ giờ học chính khóa)
5 Tham quan, dã ngoại Mỗi kỳ học 1 lần
6 Thực tế chuyên môn Tất cả các ngày  trong tuần
7 Hội thảo, giao lưu gặp mặt,…. Tất cả các ngày  trong tuần

4.2 Hướng dẫn kiểm tra hết môn học, modul

Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động –  Thương binh xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Chi tiết quy định trong chương trình các môn học, modul.

4.3.  Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động –  Thương binh xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ

Người học tích lũy đủ cácmôn học tương đương 83 tín chỉ của chương trình sẽ được xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

 4.4 Các chú ý khác

– Sau khi lựa chọn các môn học, mô đun tự chọn, Nhà trường có thể sắp xếp lại thứ tự các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo để thuận lợi cho việc quản lý.

– Có thể sử dụng một số môn học, mô đun đào tạo trong chương trình khung nêu trên để xây dựng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học liên thông lên trình độ trung cấp và cao đẳng theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

– Dựa theo chương trình này, khi đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng, cần giảng dạy bổ sung những môn học, mô đun trong chương trình trung cấp không đào tạo./.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *